Algemene voorwaarden

Van toepassing op Memberships van De Jonge Dokter

 

Definities

 1. de stichting: Stichting De Jonge Dokter
 2. members: meerderjarige natuurlijke persoon die voldoet aan het gestelde in artikel 2, Membership
 3. het bestuur:  het bestuur van de stichting in de hoedanigheid van bestuur belast met de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid
 4. partners/sponsoren/dienstverleners//leveranciers: partners, sponsoren, dienstverleners en leveranciers met wie de stichting een overeenkomst heeft gesloten om diensten te verlenen

en/of producten te leveren aan de members van de stichting

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de member en de stichting gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het membership.

1.2 Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

1.3 Deze algemene voorwaarden liggen ook ter inzage op de locatie van de stichting te Amsterdam (Lampongstraat 12-3).

1.5 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle medewerkers van de stichting en de door haar ingeschakelde derden.

 

 1. Membership

2.1 Alleen natuurlijke personen kunnen member worden van de stichting.

2.2 De minimumleeftijd waarop een membership kan worden aangegaan, is 18 jaar.

2.3 Het membership begint op datum van inschrijving in het membershipsysteem en is voor onbepaalde tijd.

2.4 Zolang de member de verschuldigde bijdrage niet of niet volledig heeft betaald, kan de member aan zijn membership geen rechten ontlenen.

2.5 Het membership van de stichting wordt automatisch verlengd, tenzij de member vóór de eerste van de maand het lopende membership jaar schriftelijk opzegt bij de stichting conform artikel 3. Het membership wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalendermaand.

 

 1. Beëindiging Membership

3.1 Het membership eindigt:

 1. door schriftelijke en tijdige opzegging van de member
 2. bij overlijden en als er geen andere personen in hetzelfde huishouden zijn die het membership kunnen of willen overnemen
 3. als de member de bijdrage zoals vermeld in artikel 4 en artikel 11 niet betaalt
 4. door opzegging door het bestuur van de stichting

3.2 Voor een schriftelijke opzegging als genoemd onder 3.1, sub a stuurt de member een e-mail naar info@dejongedokter.nl.

3.3 De member vermeldt in de opzegging zijn naam en emailadres.

3.4 De opzegging of de beëindiging van het membership wordt in het membershipsysteem vastgelegd en schriftelijk aan het betreffende Member bevestigd.

 

 1. Bijdrage

4.1 De members moeten aan de stichting een door het bestuur vastgestelde bijdrage betalen, behalve als zij daarvan schriftelijk en overtuigend door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld.

4.2 De verschuldigde bijdrage wordt geïnd middels automatische incasso of elektronische betaling.

4.3 De members zijn verplicht om aan de stichting voorafgaand aan de incassering een correct bankrekeningnummer (IBAN) door te geven.

4.4 De hoogte van de bijdrage houdt geen enkel verband met de mate waarin een member gebruik maakt van de producten en/of diensten. De bijdrage wordt op basis van een vaste kostenomslag over de members vastgesteld

4.5 De bijdrage wordt per maand of jaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum en omvat minimaal een kalenderjaar.

4.6 Als een member het membership in de loop van het kalenderjaar opzegt, blijft de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd. Er ontstaat geen recht op restitutie. de member kan dan de resterende tijd van het membership jaar nog gebruik maken van producten en diensten die de stichting aanbiedt, inclusief alle membershipvoordelen.

4.7 Mocht iemand zonder geldig membership gebruik maken van de producten en/of diensten van de stichting, dan moet die persoon de werkelijke kosten betalen.

 

 1. Producten- en dienstenpakket

5.1 De stichting garandeert bij de inzet van medewerkers, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, een professionele en op de aard van de dienstverlening aansluitende deskundigheid van de medewerker, waarbij de medewerker bij zijn werkzaamheden de professionaliteit van een goed medewerker in acht zal nemen en daarbij zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor de medewerker geldende professionele standaard of algemeen aanvaarde standaarden.

5.2 Als de stichting als bemiddelaar optreedt, zal de member zelf opdrachtgever van de dienstverlening zijn. Eventuele financiële afwikkeling vindt vervolgens rechtstreeks plaats tussen de member en de dienstverlener/leverancier.

5.3 De dienstverlener/leverancier is verantwoordelijk voor de door hem geleverde diensten en/of producten. Diensten c.q. leveringen worden uitgevoerd door geselecteerde organisaties of bedrijven, die bij voorkeur zijn aangesloten bij een erkende brancheorganisatie en werken volgens de waarden en kwaliteitsnormen van de betreffende branche.

5.4 De stichting mag zonder nadere opgave onderdelen van het membershippakker intrekken, wijzigen of daaraan nieuwe diensten toevoegen. De stichting houdt haar members hiervan aansluitend op de hoogte door publicatie op de website en/of de nieuwsbrief.

5.5 De members geven de stichting desgevraagd naar beste weten inlichtingen en de medewerking die de stichting redelijkerwijs nodig heeft voor het uitvoeren van de dienstverlening.

 

 1. Inhoud dienstverlening

6.1 De stichting biedt leden voordelen bij aanschaf van bepaalde producten en afname van bepaalde diensten. Aan de teksten hierover op de website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

6.2 Voor een aantal diensten betaalt de member een vooraf vastgestelde financiële vergoeding per dienst. Als er sprake is van een financiële vergoeding, kan deze door de dienstverlener als gevolg van niet voorzienbare kosten respectievelijk prijsverhogingen, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Als de member niet met de tariefwijziging akkoord kan gaan, kan de te leveren dienst aan de member onmiddellijk worden beëindigd.

6.3 Members die buiten het werkgebied van de stichting wonen, zijn van harte welkom maar kunnen niet van het volledige aanbod gebruik maken.

 

 1. Wijzigingen doorgeven

7.1 De member is verplicht om wijzigingen in de persoons-, adres-, en/of contactgegevens zo spoedig mogelijk aan de stichting door te geven. Dit kan schriftelijk, telefonisch of via de website. Wijziging van bankgegevens moet de member schriftelijk en ondertekend doorgeven.

7.2 De stichting heeft de actuele gegevens nodig om de member op tijd de juiste informatie te geven. Daarnaast zijn de actuele gegevens nodig om gebruik te kunnen maken van de geboden voordelen bij aanschaf van producten en afname van diensten.

7.3 Het doorgeven van wijziging van de gegevens als genoemd in artikel 7.1 aan de thuiszorgorganisatie waaraan de stichting is verbonden ontslaat de member NIET van de verplichting om deze wijziging ook door te geven aan de stichting zelf.

7.4 De gevolgen die het niet tijdig doorgeven van de in artikel 7.1 genoemde gegevens aan de stichting met zich meebrengen zijn nooit voor rekening van de stichting.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1 De stichting is nooit aansprakelijk voor het handelen/nalaten van dienstverleners/leveranciers.

8.2 De stichting is nooit aansprakelijk voor fouten van en/of doorverwijzingen op websites van dienstverleners/leveranciers.

8.3 De member van de stichting vrijwaart de stichting voor elke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of middels producten van de dienstverlener/leverancier, direct of indirect, ontstaat.

 

 1. Overmacht

9.1 De stichting kan de gevraagde producten/diensten (laten) leveren/verlenen voor zover er geen sprake is van overmacht.

9.2 In geval van overmacht zal de stichting, als redelijkerwijs mogelijk, met de member overleggen over de aanschaf/dienstverlening en proberen een oplossing te vinden. Als geen oplossing wordt gevonden is de stichting gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de dienstverlening op te schorten, dan wel de overeenkomst met de member te ontbinden.

 

 1. Klanten en schade

10.1 Klachten over de stichting worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van de stichting.

10.2 De member en de stichting kunnen het geschil altijd voorleggen aan de bevoegde rechter.

10.3 Klachten over een dienstverlener/leverancier of producten en diensten worden behandeld volgens de klachtenregeling van die dienstverlener/leverancier.

10.4 Schade, die de dienstverlener/leverancier in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden of middels zijn producten, direct of indirect, op welke wijze dan ook heeft veroorzaakt, moet de member melden bij de betreffende dienstverlener/leverancier ter afhandeling en bij de stichting ter informatie om het aanbod van producten en diensten te kunnen monitoren.

10.5 Als de stichting over een bepaalde dienstverlener/leverancier regelmatig klachten heeft ontvangen zonder dat een verbetering van de dienstverlening/levering intreedt, zal de stichting in het belang en ter bescherming van de members het contract met deze externe dienstverlener beëindigen.

 

 1. Facturen en betaling

11.1 Facturen die betrekking hebben op geleverde producten of diensten worden binnen 30 dagen na het leveren van het product of de dienst aan de member verzonden.

11.2 Tenzij anders vermeld moet de member facturen binnen 30 dagen na factuurdatum betalen op de aangegeven wijze.

11.3 Betalingen van bijdrage, producten of diensten die per automatische incasso geschieden worden bij niet-inbaarheid na 2 weken nogmaals ter inning aangeboden.

11.4 Voor nadere maatregelen tot inning te nemen zal de stichting de member een betalingsherinnering sturen waarin nogmaals het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de rentekosten, staat vermeld.

11.5 Bij niet-tijdige betaling van de bijdrage, facturen van producten of diensten is de member de te berekenen administratiekosten verschuldigd.

11.6 Van niet- of niet-tijdige betaling is sprake als de member enig verschuldigd bedrag niet binnen de aangegeven termijn betaalt, als automatische incasso bij herhaling niet mogelijk blijkt of als de member een automatische incasso laat terugboeken.

11.7 Als de member 30 dagen na de tweede aanmaning de verschuldigde bijdrage niet heeft betaald of heeft laten terugboeken, is het membership, zonder dat enige schriftelijke opzegging door de stichting verschuldigd is, van rechtswege beëindigd.

11.8 Als de member 30 dagen na de tweede aanmaning het geleverde product of de geleverde dienst niet heeft betaald, of als de member het verschuldigde bedrag heeft laten terugboeken, worden nog te leveren producten of diensten opgeschort.

11.9 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de member.

 

 1. Annuleren van diensten

12.1 Bij het annuleren van diensten van de stichting door een member binnen 24 uur voordat de dienst geleverd zou worden komen door de stichting reeds gemaakte of gezien het tijdstip van annuleren onvermijdelijk nog te maken kosten voor rekening van de member.

12.2 Annuleren van diensten van de stichting door een member kan daarnaast zonder kosten plaatsvinden als de stichting dit redelijk vindt.

12.3 Met betrekking tot het annuleren van diensten/leveringen van een dienstverlener/leverancier door een member zullen de dienstverlener/leverancier en de member onderling afspraken maken over reeds gemaakte of gezien het tijdstip van annuleren onvermijdelijk nog te maken kosten.

 

 1. Privacy en geheimhouding

13.1 Bij de uitvoering van de dienstverlening handelt de stichtingn ter bescherming van de privacy van de members conform de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: WBP) en vanaf conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

13.2 De stichting, haar medewerkers en eventueel door de stichting ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de members die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract van kracht.

13.3 In het kader van een dienstverlening/levering door dienstverleners/leveranciers kan de stichting, als een member om die dienst/levering verzoekt, diens persoons- en benodigde medische gegevens aan betreffende dienstverleners/leveranciers verstrekken. Betreffende dienstverleners/leveranciers zullen deze persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de aangevraagde dienst of aanschaf van het aangevraagde product.

13.4 Met partijen die de stichting inschakelt voor dienstverlening, wordt een overeenkomst gesloten waarin in ieder geval een bepaling is opgenomen waarin deze partij aangeeft eveneens te handelen conform de WBP en de AVG.

 

 1. Aanvullende bepalingen

14.1 De stichting heeft de bevoegdheid altijd dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De members krijgen hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

14.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting.

14.3 Op deze algemene voorwaarden en op het membership is het Nederlands recht van toepassing.

14.4 Als enig deel van deze voorwaarden als niet-geldig wordt verklaard, verandert dit niets aan de toepassing van de overige algemene voorwaarden.

14.5 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

14.6 Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.